Melden bijwerkingen

Als dierenarts kunt u vermoedelijke bijwerkingen melden bij:

  • de producent

    U vindt de contactgegevens van de producent op de verpakking en/of in de bijsluiter van uw product

OF

  • de “nationale bevoegde authoriteit” van uw land

    Een overzicht van de nationale bevoegde autoriteiten per EU land vindt u hier.

    NL: ga direct naar het online meldformulier van het bureau diergeneesmiddelen

Als particulier moet u contact opnemen met uw dierenarts.

“Cascade” en “Off-Label” gebruik

Informele uitdrukkingen

Het gebruik van diergeneesmiddelen volgens de “cascaderegeling” of “Off-Label” zijn informele uitdrukkingen die veel worden gebruikt maar niet als dusdanig in de Europese wetgeving terug te vinden zijn. In de wetgeving wordt dit omschreven als “Gebruik van geneesmiddelen buiten de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen”.

Onderliggende wetgeving

De “cascaderegels” zijn vastgelegd in de Europese Verordening 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen en meer specifiek in de volgende artikelen. Lees hierna zélf de originele tekst, dat is de enige die rechtsgeldig is.
Artikel 112: niet-voedselproducerende diersoorten
Artikel 113: voedselproducerende landdiersoorten
Artikel 114: voedselproducerende waterdiersoorten

De volledige verordening vindt u hier. Zorg dat u de meest recente versie bekijkt door te klikken op “Laatste geconsolideerde versie”.

Nationale wetgeving

Let op! Er kunnen bijkomende eisen gesteld worden in de nationale wetgeving van het land waar u werkzaam bent. Zij mogen echter geen afbreuk doen aan de inhoud van de Europese verordening.