Privacyverklaring

Versie 1.0

Laatste update: 13-12-2021

Deze website verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens op deze website van Baloo Veterinary Services B.V. in Nederland.

In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacystatement? Dan kunt u daarover contact opnemen met ons opnemen via info@baloo.vet telefonisch zijn we bereikbaar via +31 6 11 49 43 25. Tot slot kunt u het volgende postadres gebruiken:

Baloo Veterinary Services B.V.
T.a.v. Afdeling Privacy
Vierde Broekdijk 5, 1e verdiep
7122 JD Aalten

Wat bedoelen wij met het verwerken van persoonsgegevens?

  • Persoonsgegevens
    Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
  • Verwerken
    Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:

  • onze site bezoeken
  • zich inschrijven voor de nieuwsbrief
  • wij een nieuwsbrief sturen
  • contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens:

Soorten gegevensWat voor een gegevens kunnen dit zijn?Voorbeelden gebruik
Direct of indirect identificerende gegevensNaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen of andere relevante e-mails.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website.Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt.Om onze online diensten te kunnen gebruiken. Voor het verbeteren van onze website. Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.
Gegevens die wij met andere partijen delenGegevens die wij verstrekken aan andere partijen die wij inschakelen om te helpen bij onze dienstverlening. Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij.Om mailings te sturen kunnen wij andere partijen schakelen.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat u zich als klant registreert of u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Ook plaatsen wij ,of derden met toestemming van u, sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kunt u lezen in ons cookiestatement.

Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door ons

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Doelen

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren. Dit doen wij voor onszelf of andere partijen.

Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren.

Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van onze website vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van ons.

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

Voor re­la­tie­be­heer, pro­mo­tie- en mar­ke­ting­doel­ein­den

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben, zoals klikgedrag op onze website.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is.

Mogelijk maken wij gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep. Wij laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen wij nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’? Dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@baloo.vet .

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor omschreven, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Wie heeft bij ons toegang tot uw gegevens?

Alleen personen die vanwege hun functie toegang tot de verzamelde gegevens nodig hebben, krijgen toegang tot deze gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruiken wij persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@baloo.vet .

Nemen wij automatische besluiten over u?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Wij mogen van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maken wij geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Geven wij uw persoonsgegevens aan anderen door?

Mogelijk schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een externe partij die voor ons een klantmailing verzorgt en uw naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Of partijen die voor ons de hosting en beheer van de website doen.

Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden.

Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is.

Gebruiken wij derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven wij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Welke rechten heeft u bij ons

Recht op informatie

Met dit privacy statement informeren wij u over wat wij doen met uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een e-mail of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht op inzage en rectificatie

Via info@baloo.vet kunt u ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons via  info@baloo.vet vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op het wissen van gegevens

U kunt ons via info@baloo.vet vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Uw belang gaat steeds boven ons belang.

Recht op beperking

U kunt ons via info@baloo.vet vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons via info@baloo.vet te vragen om gegevens die u in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoonopnames zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Recht van bezwaar tegen “Direct Marketing”

U heeft het recht ons via info@baloo.vet te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen geldt voor benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd wilt worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen kunnen wij u vragen om naar ons komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van ons of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht over persoonsgegegevens?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons dan kunt u terecht bij:

Kunnen wij deze privacyverklaring wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij onze privacyverklaring hier op aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op onze websites.